Klientske centrum Miestnej časti Bratislava – Karlova Ves

        Od októbra 2016 prevádzkuje miestna časť Bratislava – Karlova Ves vo svojom klientskom centre samoobslužný platobný kiosk, ktorý slúži na úhradu správnych poplatkov pri vybavovaní agendy občanov, ako aj na úhradu komunálnych poplatkov na základe platobného výmeru. Spustenie platobného kiosku do prevádzky umožnilo tejto mestskej časti skvalitniť pre jej obyvateľov poskytovanie služieb a umožniť prevádzku tohto klientskeho centra aj v sobotu v dopoludňajších hodinách, nakoľko nebola nutná prítomnosť pracovníka pokladne. Obyvatelia tejto mestskej časti túto službu uvítali a v pomerne veľkej miere  si svoje záležitosti do tohto klientskeho centra prichádzajú vybavovať práve v sobotu.

Samoobslužný platobný kiosk so systémom e-Platenie, ktorý je jeden z modulov front-end systému pre klientske centrá, , bol systémovo prepojený s už existujúcim vyvolávacím systémom, čo taktiež prispelo k zlepšeniu  poskytovania služieb týmto klientskym centrom.

        Klient si pri vstupe do klientskeho centra na dotykovej obrazovke vyvolávacieho systému vyberie požadovanú službu a následne je mu vytlačený lístok s poradovým číslom a čiarovým kódom.

        Po vyvolaní klienta vyvolávacím systémom, klient pristúpi k určenému pracovisku. Pokiaľ pri vybavovaní jeho požiadavky pracovník klientskeho centra zistí, že na požadované úkony sa vzťahujú poplatky, načíta čiarový kód z lístka s poradovým číslom a k nemu postupne priraďuje poplatky, ktoré je potrebné, aby občan uhradil.

        Následne klient načíta čiarový kód z lístka s poradovým číslom čítačkou kódov na samoobslužnom platobnom kiosku. Po načítaní kódu je mu zobrazený zoznam priradených poplatkov a tieto môže uhradiť v hotovosti, alebo bezhotovostne. Po uhradení platby mu je vytlačený doklad o úhrade, ktorý predloží pracovníkovi klientskeho centra a tento môže pokračovať v procese vybavovania občanom požadovanej služby.