O firme

  • 15+ rokov na trhu
  • 20+ modelov kioskov
  • 500+ zákazníkov
  • 1000+ dodaných kioskov
  • milióny Eur zúčtovaných cez platobný kiosk

Firma Surf Point a.s. patrí na slovenskom trhu k popredným výrobcom Self-service terminálov (Surf@Point) a poskytovateľom integračných služieb v oblasti infokomunikačných technológií (ICT). Predchodcom Surf Point a.s. bola firma Surf Point Media s.r.o., ktorá zahájila svoju činnosť v roku 2003. Za roky pôsobenia na trhu si získala popredné miesto i vysoké hodnotenie u odbornej verejnosti. História spoločnosti Surf Point a.s. je synergicky spojená s vývojom a trendmi v informačných systémoch a informačných technológiách, čomu zodpovedá aj jej koncepčný prístup k úlohe informačného integrátora. Spoločnosť Surf Point a.s. je riešiteľom a dodávateľom špecifických projektov na kľúč, počnúc analýzou danej problematiky, následným vývojom softvérového a hardvérového riešenia, testovaním a implementáciou akceptujúcou požiadavky zadávateľa.

Terminály Surf@Point našej vlastnej výroby spĺňajú základné bezpečnostné požiadavky Smerníc EP a Rady 2014/35/EU transponovanej do Nariadenia vlády SR 148/2016 Z.z. a 2014/30/EU transponovanej do Nariadenia vlády SR 127/2016 Z.z. Spoľahlivosť a bezpečnosť terminálov Surf@Point potvrdzuje CERTIFICATE OF CONFORMITY.

Kvalite produktov naša spoločnosť priraďuje maximálnu prioritu. Je dôležitou súčasťou vývojového a výrobného procesu, o čom svedčia aj certifikát na systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2016, certifikát na systém environmentálneho manažérstva podľa STN EN ISO 14001:2016 a certifikát na systém manažérstva bezpečnosti informácií podľa STN ISO/IEC 27001: 2014.

Od roku 2018 sme držiteľom licencie na prevádzkovanie zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v objekte.

Vývoj a výroba kioskov

Od začiatku pôsobenia firmy sa zaoberáme vývojom a výrobou vlastných kioskov a poskytujeme konštrukčné a technologické riešenia na základe individuálnych požiadaviek každého zákazníka. 

Predaj a servis kioskov

S predajom a servisom kioskov sa nezaoberá len samotná spoločnosť Surf Point a.s., ale aj sieť partnerských organizácií vybudovaná na dlhoročnej kvalitnej spolupráci.


História a míľniky firmy

2018
Vytvorenie partnerstva so spoločnosťou e-Point pre globálny český a slovenský trh s ponukou bezobslužných systémov pre firmy, hotely, pokladne, atď. Ponuku nájdete na webstránke e-point-com.eu.

2017
Vývoj a výroba kioskov pre projekt Tatry Mountain Resort. V rokoch 2017-2018 vybudovaná sieť takmer 100 kioskov v lyžiarskych strediskách na Slovensku a v Čechách.
2013
Vývoj kioskov pre projekt e-Kolok, v rokoch 2014-2015 vybudovaná sieť takmer 400 kioskov po celom Slovensku.
2011
Certifikácia kioskov pre bezhotovostné platby platobnou kartou, platobný kiosk tak umožňuje vykonávať aj platby vyšších súm a je možné zjednodušiť cash menežment kioskov.
2010
Vybudovanie informačno-reklamnej siete cca 120 kioskov v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku. Kiosky poskytujú zdravotnícke informácie, informácie o ochoreniach a liekoch pre občanov a umožňujú inzerovať reklamné spoty.
2009
Pilotný projekt výberu správnych poplatkov na Slovensku platobnými kioskami na okresných riaditeľstvách policajného zboru, kiosky boli v prevádzke až do roku 2014 a akceptovali len platby v hotovosti.
2008
Vývoj prvého platobného systému Surf Pay, pilotná prevádzka v nemocniciach v Českej republike.
2006
Výroba kioskov pre samosprávy a regióny Slovenska a pohraničie, v rokoch 2004-2006 dodané stovky kioskov pre samosprávy.
2003
Vznik firmy, výroba informačných a prezentačných kioskov hlavne pre umožnenie prístupu na internet.